Opšti uslovi prodaje

Ovi opšti uslovi prodaje odnose se na korišćenje internet prodavnice privrednog društva Pulena d.o.o. Beograd, Dimitrija Tucovića 18, šifra delatnosti 2030 –  proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova, PIB 100008264, matični broj 06528554, web adresa www.pulena.net, kontakt telefon: 011-3440021, email: info@pulena.net.

Opšti uslovi prodaje zaključuju se između Prodavca i trećeg lica koje naručuje proizvode (dalje: Proizvodi ili Roba) preko Website (dalje: Kupac).

Samim pristupom Website-u Kupac potvrđuje da je upoznat sa odredbama ovih Opštih uslova i da je u potpunosti saglasan sa njima. Ovi Opšti uslovi primenjuju se na svaki pojedini pristup svakog pojedinačnog Kupca.

Kupac potvrđuje da je punoletan ili da uz dozvolu roditelja prihvata sve uslove koje je Prodavac istakao na Website-u, odnosno da je pravno sposoban da zaključi ugovor i izvrši porudžbinu putem Website.

Važenje pravila

Prodavac ima pravo da u bilo kom trenutku, ukoliko to smatra potrebnim, ukine ili izmeni bilo koji od ovde navedenih uslova prodaje, koja izmena će stupiti na snagu odmah u trenutku objavljivanja istih na Website-u.

Nastavljanjem korišćenja Website-a nakon izmenjenih uslova smatra se da je Kupac sa istima saglasan i da Prodavac neće biti odgovoran za moguće posledice koje su rezultat promena.

Ukoliko se ne slažete sa promenama molimo vas da ne koristite Website i da se Prodavcu obratite putem e-mail: info@pulena.net ili putem telefona 011-3440021, kako bismo vaše podatke ukolinili.

Naručivanje Robe

Kupac Robu može naručiti neposredno putem Website ili nakon izvršene registracije.

Kupac snosi odgovornost za tačnost i potpunost unetih podataka prilikom registracije.

Ukoliko dođe do bilo kakve promene podataka unetih prilikom registracije, Kupac je dužan da što pre ažurira svoj korisnički nalog, odnosno obavesti Prodavca o promenama putem e-mail: info@pulena.net.

Roba se naručuje elektronskim putem pritiskom opcije Dodaj, kojim se odabrani proizvod dodaje u korpu Kupca.

Kupac bira način isporuke i bira način plaćanja Robe.

Prodavac zaržava pravo da, s obzirom na tehnička ograničenja koja se odnose na merenje stanja zaliha u realnom vremenu, prilikom prodaje putem Website-a prikaže i cenu artikla koji se momentu prikazivanja ne nalazi na zalihama, tako da Prodavac ne garantuje za stanje zaliha u svakom trenutku.

Cena

Prodavac samostalno utvrđuje cene Robe u skladu sa svojom poslovnom politikom i zadržava pravo izmene istaknutih cena.

U skladu sa zakonom, sve navedene cene su sa uračunatim pripadajućim PDV-om, ali ne uključuju troškove dostave Robe Kupcu koji trošak se dodatno naplaćuje.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Isporuka robe

Robu pakujemo u roku od 24h od prijema porudžbine i šaljemo prvog sledećeg radnog dana kurirskom službom AKS, o trošku Kupca, u skladu sa tarifama AKS uz jasno definisan trošak prevoza prilikom naručivanja i posebno definisan trošak kako u porudžbenici tako i na fakturi.

Savetujemo vas da grupišete proizvode u jednu porudžbinu jer se transportni troškovi kalkulišu za svaku porudžbinu posebno.

Reklamacija i povraćaj robe

Kupac ima pravo na izjavljivanje reklamacije prodavcu i to na e-mail adresu info@pulena.net ili pisanim putem na adresu Pulena doo, Dimitrija Tucovića 18, 11 000 Beograd, u sledećim slučajevima:

isporuka robe koja nije saobrazna robi koja je poručena

isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu

isporuka robe koja nije poručena.

Na sve reklamacije, primenjuje se važeći Pravilnik o rešavanju reklamacija Prodavca i Zakon o zaštiti potrošača.

Kupac je dužan da odmah po prijemu pregleda isporučenu robu te da o svim eventualnim nedostacima odmah obavesti dostavljača.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, prodavac je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Odustanak od ugovora zaključenog posredstvom interneta – ugovor na daljinu

Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora o prodaji, bez obzira na razloge, u roku od 14 dana od dana kada je Roba isporučena na adresu koju je Kupac označio, a pod sledećim uslovima:

1. da je Roba koju vraća neoštećena,neotpakovana i nekorišćena

2. da od isporuke Robe Kupcu nije proteklo više od 14 dana (računajući i neradne dane)

3. da je Kupac popunio i poslao Prodavcu Obrazac za jednostrani raskid na e-mail adresu info@pulena.net

4. da je Prodavac potvrdio prijem Obrasca za jednostrani raskid

5. da je Kupac upakovao Robu pre transporta na način koji sprečava oštećenja tokom transporta;

6. da je uz Robu priložio dokumentaciju koja je Kupcu predata prilikom isporuke (gotovinski račun, otpremnica i sl),

7. da Kupac snosi troškove vraćanja Robe

8. da je Prodavac potvrdio prijem pošiljke koja ispunjava uslov za povraćaj novca.

Adresa na koju je Kupac dužan bez odlaganja da vrati Robu je Pulena d.o.o. Dimitrija Tucovića 18, 11000 Beograd.

U roku od 14 dana od prijema Obrasca za jednostrani raskid, Prodavac će vratiti plaćeni iznos uplatom na račun koji je Kupac naveo u Obrascu za jednostrani raskid, s tim što ima pravo da rok za uplatu produži dok mu ne bude dostavljena Roba koju je Kupac vratio.

Kupac nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:

1) pružanja usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena ako je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti potrošača i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada trgovac u potpunosti izvrši ugovor;

2) isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje trgovac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak;

3) isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane;

4) isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja;

5) isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke;

6) isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom;

7) isporuke alkoholnih pića čija je cena dogovorena u vreme zaključivanja ugovora o prodaji i čija se isporuka može izvršiti tek nakon 30 dana od dana zaključenja ugovora, a čija stvarna cena zavisi od promena cena na tržištu na koje trgovac ne može da utiče;

8) ugovora kojima potrošač izričito zahteva posetu od strane trgovca u cilju sprovođenja hitnih popravki ili održavanja; ukoliko prilikom ove posete trgovac pruži i druge usluge osim onih koje je potrošač konkretno zahtevao ili dostavi drugu robu osim delova za zamenu koji su neophodni za održavanje ili izvršenje popravke, pravo na odustanak od ugovora se odnosi na ove dopunske usluge ili robu;

9) isporuke zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke;

10) isporuke novina, periodičnih izdanja ili časopisa osim pretplatničkih ugovora za isporuku ovih izdanja;

11) ugovora zaključenih na javnoj aukciji;

12) pružanja smeštaja koji nije u stambene svrhe, transporta robe, usluga iznajmljivanja automobila, usluga pripreme i dostavljanja hrane ili usluga povezanih sa slobodnim aktivnostima ukoliko ugovor predviđa konkretni rok ili period izvršenja;

13) isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa ako je izvršenje započelo posle prethodne izričite saglasnosti potrošača i njegove potvrde da zna da na taj način gubi pravo na odustanak od ugovora.

Neisporuka robe

Prodavac zadržava pravo neisporuke porudžbine u svakom trenutku ukoliko postoji sumnja na zloupotrebu ili kršenje nekog od Opštih uslova. Sumnja na zloupotrebu ili kršenje nekog od  Opštih uslova ili drugih pravila koja su istaknuta na Website-u povlači za sobom brisanje Kupca iz baze Prodavca i onemogućavanje novih porudžbina. Prodavac dodatno zadržava pravo da neisporuči porudžbine u svakom trenutku ukoliko postoji sumnja koja ukazuje na to da bi isporukom robe moglo doći do ugrožavanja fizičkog ili psihičkog integriteta lica koji vrše isporuku Robe.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

Prodavac ističe da u slučaju potrošačkog spora, postoji mogućnost njegovog vansudskog rešavanja pred telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova koja se nalaze na listi koju sačinjava i javno objavljuje Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije. U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Prodavac je obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija RS može povremeno da ažurira listu, te shodno tome upućujemo potrošače i na odgovarajući website ministarstva, kako bi isti imali dodatnu mogućnost provere aktuelnu listu u svakom trenutku.

Prijavite se na naš newsletter i ostvarite 15% popusta na jednu online kupovinu!

Prijavite se na naš newsletter i ostvarite 15% popusta na jednu online kupovinu!